Pravidla závodu TransKras 2013

Pravidla a podmínky

 1. Účastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě a na území CHKO podmínky stanovené správou CHKO,  především zákazu pohybu mimo značené cyklotrasy v územích zvláštně chráněných NPR a PR(značeno šrafováním jako zakázaný prostor) Předpisu pro pohyb v CHKO bude věnována samostatná stránka webu. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo správy CHKO.
 2. Každá dvojice účastníků obdrží při prezentaci mapu s vyznačenými kontrolami
 3. Závodníci obdrží ihned po startu seznam kontrol s jejich bodovou hodnotou.
 4. Hlavní závod startuje intervalově, prolog hromadně. Konkrétní čas každé dvojice bude znám těsně před závodem na webu závodu a při prezentaci. V případě pozdního startu, přichází dvojice o své minuty.
 5. Průchod kontrolními body závodníci razí pomocí čipu Sport Ident. Závodníci musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech" a to tak, aby mohli kdykoli prokázat rozhodčímu společnou jízdu v páru. Kontrolními body a do cíle musejí projíždět těsně vedle sebe nebo za sebou.
 6. Závodní limit pátek 2 hodiny, sobota 6 hodin a neděle 4 hodiny je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena.
 8. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kola apod.. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým potvrzením  elektronického přihlašovacího formuláře, stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.
 9. Jelikož nám bylo výjimečně povoleno pořádat v 2. nejstarší CHKO v ČR žádáme účastníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování obalů od energy gelů a odpadků obecně, neježdění mimo cesty a v případě jízdy po turisticky značené stezce o dání přednosti pěším turistům a jejich bezpečné míjení.
 10. Závodí se podle platných Pravidel MTBO, vyjma povinnosti použít horské kolo. Nejasnosti týkající se pravidel podléhají rozhodnutí hlavního rozhodčího.

   

  Mezi základní pravidla pohybu v CHKO patří:

  • V přírodě neodhazuj odpadky, udržuj pořádek tak, aby zde přítomnost lidí vůbec nebyla patrná.
  • Neznečišťuj vodu a nepoškozuj ani jiné části neživé přírody.
  • Nedělej v přírodě zbytečný hluk, nepoužívej tu přenosné rádio ani další podobné přístroje.
  • Nenič a nepoškozuj rostliny a houby. 
  • Neruš volně žijící živočichy a nenič jejich úkryty a hnízda.
  • Zvláště obezřetně se chovej k chráněným rostlinám a živočichům.
  • Dodržuj návštěvní řády v chráněných oblastech, jezdi po vyhrazených cestách.
  • Zákaz jakéhokoliv pohybu v zakázaném prostoru

Upozornění: Po trasách budou rozmístěni traťoví komisaři, hlídající dodržování pravidel